Gizlilik Politikamız

 1. Kişisel Verilerin Korunması

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA/BİLGİLENDİRME

  HRS ANKARA KADIN HASTANESİ (“HRS”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Bu bilinçle, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

  Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

  Sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak Çağrı Merkezi, internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde etmekteyiz.

  Bu kapsamda tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

  • Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz,
  • Adresiniz, Telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,
  • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz,
  • Dosyanızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz,
  • Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,
  • Hastanelerimizi ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız,
  • Çağrı Merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtlarınız,
  • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
  • Otopark ve vale hizmetinden faydalanmanız halinde araç plaka veriniz,
  • Web sitemiz ve mobil uygulamamızın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz.

  Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

  • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
  • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
  • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
  • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
  • Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallarımız aracılığı ile randevunuz hakkında sizi bilgilendirme,
  • Hasta Hizmetleri, Sağlık Profesyonellerimiz ve Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,
  • Hastane Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
  • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,
  • İnsan Kaynakları ve Kalite bölümleri tarafından, çalışanlarımıza eğitim verilmesi,
  • Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
  • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
  • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,
  • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,
  • Hastane Yönetimi, Hasta Deneyimi, Hasta Hakları, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,
  • Hastane Yönetimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
  • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,
  • Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
  • Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi.

  Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” HRS ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir.

  Kişisel Verilerin Aktarılması

  Kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

  • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,
  • Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),
  • Sosyal Güvenlik Kurumu,
  • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
  • Nüfus Genel Müdürlüğü,
  • Türkiye Eczacılar Birliği,
  • Adli makamlar,
  • Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,
  • Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,
  • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz,
  • Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
  • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
  • Yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemlere ve/veya Hastane’mizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki ÜNAL AKPINAR İNŞAAT A.Ş.,
  • İşvereniniz ile,
  • Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız (daha detaylı bilgi için hastanemize yazılı başvurarak bilgi edinebilirsiniz.) ile paylaşılabilecektir.

  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve HRS’nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda HRS’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
  • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
  • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
  • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
  • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
  • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

  Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

  Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

  Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

  Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

  Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “www.hrsankara.com.tr” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

  • Güneş Sokak No:14 Kavaklıdere / Ankara adresine bizzat teslim edebilir,
  • Noter kanalıyla gönderebilir,
  • info@hrsankara.com adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

  Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Açık Rıza Formu

Gizlilik İlkesi ve Kullanım Şartları

Telif Hakkı ve Fikri Mülkiyet

Bu gizlilik ilkeleri HRS ANKARA KADIN HASTANESİ tarafından, gizlilik konusundaki sorumluluklarının tespiti için hazırlanmıştır. Aşağıdaki maddeler www.hrsankara.com web sitesi üzerindeki bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin kurallarını içermektedir. Bu Kullanım Şartları’nda, bu web sitesini ziyaret eden kişilere yönelik kurallar açıklanmaktadır. Bu web sitesi HRS ANKARA KADIN HASTANESİ’ne aittir ve HRS ANKARA KADIN HASTANESİ tarafından yönetilir. Biz veya bizim sözcüklerini kullandığımızda HRS ANKARA KADIN HASTANESİ’ni ifade ederiz. HRS ANKARA KADIN HASTANESİ ayrıca başka web sitelerini de yönetmektedir. Bu Kullanım Şartları diğer web sitelerimizde geçerli değildir. Söz konusu HRS ANKARA KADIN HASTANESİ web sitelerini ziyaret ettiğinizde orada ilan edilen kullanım şartlarını incelemelisiniz.

Bu sitedeki tüm materyalde sağlanan yasal haklar HRS ANKARA KADIN HASTANESİ tarafında tutulur. Sitede yayınlanan bilgileri ticari amaç gütmeksizin, yalnızca ticari olmayan kişisel kullanımınız için, olmak kaydıyla kopya edilmesine izin verilir. Burada belirtilenin dışında, hiçbir materyal kopya edilemez, tekrar üretilemez, dağıtılamaz, sergilenemez, yüklenemez, tekrar oynatılamaz, postalanamaz, verici yoluyla geçirilemez, dâhilen, fakat sınırlanmamış olarak, elektronik, mekanik, fotokopi suretiyle, kayıtlı veya herhangi başka bir şekilde çoğaltılamaz. Bu sitedeki materyallerin sadece sergileme, kopya, dağıtım veya yükleme için kişisel, ticari olmayan kullanım için değiştirmeme ve materyaller için tüm yasal ve içerdiği diğer kişisel notların yasal sahibiyseniz izin verilebilir. Ancak, aldığınız bu kopyaların hepsi bu Web Sitesinde yer alan ve o malzemenin içerdiği tüm telif hakkı ve diğer mülki uyarı ve sorumluluktan feragat haklarını aynen taşıyacaktır.
Bu web sitesinde yer alan materyaller zımnen herhangi bir hukuki engel oluşturuyor veya HRS ANKARA KADIN HASTANESİ veya bir üçüncü tarafın herhangi bir patent veya marka hakkı veya lisansını veriyor gibi yorumlanamaz. Yukarıda açıkça belirtilen durumlar dışında, burada yer alan hiçbir materyalherhangi bir HRS ANKARA KADIN HASTANESİ telif hakkı altında bir lisans veya hak veriyor gibi yorumlanamaz.
HRS ANKARA KADIN HASTANESİ’ne ait veya lisansı kendisinde olan marka ve hizmet işaretleri alıntı yapıldığında, HRS ANKARA KADIN HASTANESİ’nin adının bu alıntıda belirtilmesi zorunludur. HRS ANKARA KADIN HASTANESİ bu Web Sitesinde yer alan üçüncü taraf markalarında hiçbir iyelik hakkı veya yakınlık iddiasında değildir. Bunun gibi üçüncü taraf markaları sadece ürün ve hizmetlerin asıl sahiplerini belli etmek için kullanılmış olup, bu markaların kullanımından HRS ANKARA KADIN HASTANESİ’nin adı geçen markalara sponsorluk ettiği veya bu markaları onayladığı anlaşılmamalıdır. Yayınlanmış herhangi bir HRS ANKARA KADIN HASTANESİ dökümanına, dökümanın içeriğine ilişkin cevap vererek soru, yorum, öneri, veya benzeri geri besleme verisi içeren bilgi gönderen bir izleyici, bu bilgiye gizli bilgi muamelesi yapılmayacağını kabul eder. HRS ANKARA KADIN HASTANESİ’nin bu tip bilgilere ilişkin hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır ve bilgiyi üretme, kullanma, açıklama, ve başkalarına dağıtma hakkına sınırsız olarak sahiptir. Böyle bir bilgide yer alan herhangi bir fikir, konsept, know-how veya teknik, tarafımızdan herhangi bir amaçla kullanılabilir. Bu bilgiden, bu bilgiyi içeren bir ürün geliştirme, imal etme, ve pazarlama da dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlı kalmayarak faydalanabiliriz.

Yasal Uyarı

HRS ANKARA KADIN HASTANESİ hastalıkları teşhis etmek, önlemek ve tedavi etmek amacı ile ürünler ve hizmetler sunar. Hastanedeki her hizmet, her iş yaptığı ülkenin ilgili devlet organları tarafından (Örneğin, Joint Commission International / Amerikan Sağlık Standartları ve T.C. Sağlık Bakanlığı, ISO, gibi) denetlenir. İlgili yasalar uyarınca, halk, verilecek hizmetler ve tedaviler karşısında yasalarla korunur. Bu sitedeki tüm bilgiler ışığında ifade bulan öneri, tedavi ve tanı bilgileri tamamen size uygulanacaktır anlamı taşımaz. Bundan dolayı, bu sitede yer alan bilgileri ve verilen birtakım tedavi önerilerini öncelikle kendi doktorunuza ya da bize danışmanız gerekmektedir.

Bu Web Sitesi HRS ANKARA KADIN HASTANESİ’nin bir hizmeti olarak oluşturulmuştur. İstediğimiz zaman bu Kullanım Şartları’nı değiştirebiliriz. Web sitesini her ziyaret ettiğinizde lütfen Kullanım Şartları’nı inceleyin. Bu web sitesini kullanarak, Kullanım Şartları’nın en son sürümünü kabul etmiş oluyorsunuz.
Tüm gayretlerimize rağmen bu Web Sitesindeki bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Bu Web Sitesindeki hiçbir bilgi bir tavsiye veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece doktorunuzun önerilerine güvenmeniz çok önemlidir. Bu web sitesindeki bilgiler yalnızca size yönelik genel bilgileri içerir. Bu web sitesinde okuduğunuz bilgiler sağlık uzmanınızla olan ilişkinizin yerine geçemez. Medtonic doktorluk yapmaz veya tıbbi hizmet ya da tavsiye sunmaz ve bu web sitesindeki bilgiler tıbbi tavsiye olarak kabul edilmemelidir. Tanı ve tedavi için daima sağlık uzmanınızla görüşmelisiniz HRS ANKARA KADIN HASTANESİ bu Web Sitesinde bulunan bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği veya kullanımı veya güncellenmesi ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Bu malzeme “OLDUĞU GİBİ”, AÇIKÇA İFADE EDİLMİŞ VEYA EDİLMEMİŞ HİÇBİR GARANTİ VERMEDEN, TİCARİ, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, VEYA İHLAL EDİLMEZLİK GARANTİLERİ DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYARAK tedarik edilmiştir. Bazı yasal yetki bölgelerinde açıkça ifade edilmemiş şeylerin garanti dışı bırakılmasına izin verilmemektedir. Bundan dolayı, yukarıdakiler sizin için geçerli olmayabilir.

Bu Web Sitesi sizi Internette başka Web Sitelerine bağlayabilir Bu bağlantıları size kolaylık olması açısından sağlıyor; ancak diğer web sitelerinin hiçbirindeki materyali gözden geçirmiyor, kontrol etmiyor veya izlemiyoruz. Bu web sitelerinin yaptıkları işlerden veya onlarla olan iş ilişkilerinizden sorumlu değiliz. Diğer web sitelerini kullanımınız, bu web sitelerinin gizlilik ilkeleri dahil, bu web sitelerinin kullanım şartlarına tabidir. HRS ANKARA KADIN HASTANESİ kendi kontrolü dışında kalan üçüncü taraf Web Sitelerinde bulunan bilgilerden sorumlu tutulamaz. HRS ANKARA KADIN HASTANESİ yalnızca kendi standartlarına ve kabili tatbik yasa ve düzenlemelere uyum gösteren üçüncü taraf Web Sitelerine link sağlamaya dikkat etse de, bu üçüncü taraf Web Sitelerinin içeriği HRS ANKARA KADIN HASTANESİ’nden habersiz değiştirilebilir. Bundan dolayı, herhangi bir üçüncü taraf Web Sitesinde yer alan bilgi veya fikir konusunda sorumluluk kabul edilmemektedir.

Bu Web Sitesinde yer alan hiçbir bilgi HRS ANKARA KADIN HASTANESİ’ne yatırım yapmak, veya tahvil veya hisselerini satın almaya yönelik bir davet veya öneri olarak yorumlanamaz. Bilhassa gerçek sonuçlar ve gelişmeler bu Web Sitesinde ifade edilen tahmin, fikir ve beklentilerden madden çok farklı olabilir ve tahvillerin geçmiş performansları, gelecekteki performansları konusunda temel alınmamalıdır.

HRS Mobil Uygulama Kullanım Koşulları

İşbu “HRS ANKARA KADIN HASTANESİ tarafından yönetilmekte olan mobil uygulamadan yararlanma şartlarını ve buna ilişkin kullanım koşullarını belirlemektedir.
TANIMLAR
İşbu HRS Mobil Uygulama Kullanım Koşulları’nda yer alan;
KULLANICI(LAR): İşbu HRS Kullanım Koşulları’nı kabul etmek suretiyle HRS’ye kayıt olan ve giriş yapan gerçek kişiyi,

KİŞİSEL VERİ: HRS’ye kayıt olmak amacıyla, kullanıcıdan alınan ad, soyadı, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet bilgileri, kullanıcının konum verisi ve kullanıcının gezinme bilgilerini,
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

MOBİL UYGULAMA ve/veya UYGULAMA: Kullanıcıların, farklı mobil işletim sistemlerindeki uygulama mağazalarından indirebilecekleri (iOS, Android, vb.), HRS’ye ait hastanelerin, bölümlerin ve doktorların, bunların ilişkin verilerin, tanıtım, bilgilendirme, bülten, reklam ve kampanyaların yayınlanacağı ve online randevu hizmetinin sunulacağı HRS mobil platformunu,

HRS: HRS ANKARA KADIN HASTANESİ, tüm iştirakleri ve ortaklıkları ifade etmektedir.

Kullanıcı, UYGULAMA’ya kayıt olarak, Kullanım Koşulları’nın tamamını okuduğunu, tüm koşulları anladığını ve onayladığını ve UYGULAMA kullanıcılığına ilişkin olarak açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
KULLANICI, UYGULAMA kapsamında belirlenen yöntemleri kullandığında, Kullanıcılık için gerekli kişisel verileri, online randevu bilgileri, websitesi ve mobil uygulama kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, katıldıkları anketler, KULLANICI’nın konum verisi; KULLANICI’ya özel içeriklerin, kampanyaların, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi için sistemin gereği olarak UYGULAMA’ya aktarılmakta ve HRS tarafından işlenmektedir. KULLANICI’nın, HRS tarafından sunulan faydaları alabilmesi ve bu avantajlardan haberdar edilmesi için, kişisel verilerinin UYGULAMA’ya aktarılması ve işlenmesi zorunludur. KULLANICI, bu paylaşıma izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
UYGULAMANIN KAPSAMI VE KOŞULLARI

 1. KULLANICILAR’ın, UYGULAMA özelliklerinden, kampanya ve imkanlardan yararlanabilmeleri için, internete erişimi (mobil veri iletişimi) açık akıllı mobil cihazlarına UYGULAMA’yı yükleyerek kendilerinden alınacak verileri ve uygulama kullanımındaki izinleri içeren bilgilendirmeleri ve işbu Uygulama Kullanım Koşulları’nı (Sözleşmesini) kabul etmelerinin yanı sıra, belirttikleri telefon ya da e posta adresine gönderilen onay sms veya e postaları ile kaydını onaylaması gerekir.
 2. . Bu işlemlerin yapılabilmesi için, kural olarak UYGULAMA’nın ve akıllı cihazların kablolu-kablosuz ve/veya mobil data ve/veya SMS iletişiminin açık olması, KULLANICI’nın cihazından UYGULAMA’yı kaldırması halinde ve cihazını değiştirdiği durumlarda, UYGULAMA’yı, yeni cihazına aynı usulleri izleyerek yeniden kurması gerekir.
 3. UYGULAMA’dan kayıt formu doldurarak “MOBİL UYGULAMA” sistemine KULLANICI olunabilir.
 4. KULLANICI, UYGULAMA’ya giriş yapmak için kendine ait cep telefonu, e-posta adresi, ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet ve Kullanıcı gezinme bilgileri gibi kişisel verilerini doğru bir şekilde girmekle yükümlüdür.
 5. KULLANICI, uygulamaya kendisinin girdiği, e-posta adresine, telefon numarasına vesair iletişim kanallarına HRS tarafından tanıtım, reklam, duyuru, promosyon, bülten yenilik ve bilgilendirme amacı ile elektronik ve ticari ileti gönderimine onay verdiğini beyan eder.
 6. KULLANICI kaydı,  herhangi bir ücret talep edilmeden gerçekleştirilir. KULLANICI, mobil uygulama kullanımı sırasında gerçekleşen her türlü iletişim ve haberleşme giderlerinden sorumludur. HRS tarafından bu ücretler hiçbir bir durumda karşılanmamaktadır.
 7. Kullanıcılık esnasında cep telefonunun, KULLANICI veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, HRS’nin suistimal edildiği tespit edilirse, Kullanıcılığa ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 8. KULLANICI, uygulamaya kayıt olurken verdiği verilerin doğru olduğunu, bu verilerde herhangi bir değişiklik olması halinde güncelleme yapacağını, bu verilerin güncellenmemesi ya da yanlış veri verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan ve/veya KULLANICI’nın o güne kadar edindiği hakların sona ermesinden HRS’nin sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder.
 9. KULLANICI, gerekli güncellemelerin yapılmaması halinde telefon hattının başkasına devri nedeniyle o güne kadar edindiği hakların kullanılması ile ilgili HRS’yi sorumlu tutamayacaktır.
 1. KULLANICILAR, kendilerine sağlanacak soyut ya da somut her türlü faydayı hiçbir şekilde paraya dönüştüremez, satamaz ve devredemezler. Böyle bir durumun tespitinde, sağlanan fayda derhal iptal edilecek ve dilerse HRS, KULLANICI’yı derhal askıya alabilecek ya da feshedebilecektir.
 1. Bu UYGULAMA’da HRS tarafından yayınlanan doküman, rapor vs. HRS kayıtlarında mevcut hasta dokümanlarının birer suretleri olup HRS’ye ait belgelerdir.
 1. KULLANICI UYGULAMA’da yer alan doküman bilgi ve her türlü raporlardan sadece kendi bildirdiği üçüncü şahıslar ile ilgili olanları görmeye yetkilidir. KULLANICI’nın bu izinlere sahip olmaması veya söz konusu iznin sınırlarını aşması sebebiyle HRS’nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarara uğraması halinde KULLANICI bu zararları, HRS’nin ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın HRS’ye tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. UYGULAMA KULLANICI’ya özeldir, üçüncü kişilere kullandırılamaz, devredilemez, para ile satılamaz ve karşılığında nakit para talep edilemez.
 1. HRS tarafından KULLANICILAR’a yapılacak genel ve özel iletiler ve bildirimler, UYGULAMA’da yayınlandığı anda yapılmış sayılır ve geçerlilik kazanır. KULLANICI’nın cihazının mobil (data) iletişime kapalı olması veya UYGULAMA’nın ileti alımlarına kapalı olması veya KULLANICI’nın UYGULAMA’yı çalıştırmaması, geçici veya daimi olarak cihazını kullanmaması veya ulaşamaması sebebiyle, söz konusu bildirimleri alamaması ve bunların olumsuz sonuçları ile ilgili tüm sorumluluk KULLANICI’ya aittir.
 1. KULLANICI, HRS çağrı merkezine bildirimde bulunmak kaydıyla ve e-posta yolu ile, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın, Kullanıcılığını sona erdirebilir. Kullanıcılık iptal talepleri, KULLANICI’nın Kullanıcı olurken verdiği telefon numarası üzerinden kendisiyle irtibat kurularak, çağrı merkezinde işleme alınarak gerçekleştirilecektir. (HRS ANKARA KADIN HASTANESİ Telefon:0 312 4576600 E-posta: (info@hrsankara.com) KULLANICI ayrıca uygulama üzerinden kendisine yapılan bildirimleri almak istemediği takdirde telefon ayarlarından bildirimleri kapatabilir, ya da UYGULAMA’nın iletişim tercihleri kısmında bildirimlerin kapanmasını istediği iletişim kanallarını seçenebilir. İşbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir surette sona erdiği hallerde HRS, KULLANICILAR’dan herhangi bir tazminat veya ücret talep etmemektedir. Aynı şekilde KULLANICILAR da, UYGULAMA’nın herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, HRS’den herhangi bir tazminat vb. talepte bulunamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.
 2. KULLANICI, UYGULAMA’dan faydalanırken, işbu uygulamada yer alan tüm şartlara, HRS’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI’nın, uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
 3. KULLANICI, UYGULAMAYI kullandığı sisteme erişim araçlarının (Cep telefonu, bilgisayar) güvenliği, saklanması gibi hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, bu hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden, HRS’nin doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul eder.
 4. HRS, herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını teknik nedenler, güvenlik vb. sebeplerle geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
 5. HRS, güvenlik şüphesi doğuran Kullanıcı işlemlerinden dolayı ve/veya KULLANICILAR’ın Kullanıcı işlemleri yoluyla dolandırıcılık, sahtekârlık veya hile şüphesi taşıdığının tespit edilmesi durumunda, ilgili KULLANICILAR’ın Kullanıcılıklarını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Böyle bir durumda HRS, ilgili KULLANICILAR hakkında hukuki ve cezai her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahip olacak ve doğabilecek tüm zararlardan ilgili KULLANICILAR sorumlu olacaktır.
 6. Sistemin veya Kullanıcılığın geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı, HRS’nin KULLANICILAR’a veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 7. HRS, kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin, mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
 8. HRS, KULLANICI’nın “www.memorial.com.tr” sistemi dışındaki web sitelerine veya mobil uygulamalara geçişini sağlayabilir. Bu takdirde KULLANICI, geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden HRS’nin sorumlu olmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9. HRS, kişisel verilerin kullanım amacına yönelik hususlar hariç,işbu uygulama Kullanım Koşulları’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni kullanım koşullarının www.hrsankara.com sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu uygulama Kullanım Koşulları’ndaki değişikliklerden haberdar olmak KULLANICI’nın sorumluluğundadır.
 10. Sistemde kayıtlı Kullanıcılara ait kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Politikası kapsamında Kullanıcılık süresince saklanır.
 11. İşbu uygulama Kullanım Koşulları’nın ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta, HRS’de saklanan veriler ile KULLANICI kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.
 12. İşbu uygulama Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Uygulama Kullanım Koşulları’nın ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu Uygulama Kullanım Koşulları, KULLANICI’nın imza tarihinde yürürlüğe girer, taraflardan biri tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalır.

VERİ PAYLAŞIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE ONAY

“uygulama Kullanım Koşulları”nı ve “Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”ni kabul etmekle, paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, HRS ANKARA KADIN HASTANESİ tarafından çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.

UYGULAMA kapsamında belirlenen yöntemleri kullandığınızda, Kullanıcılık için gerekli kişisel verileri online randevu bilgileri, websitesi ve mobil uygulama kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, katıldınız anketler, konum verisi; size özel içerikler, kampanyalar, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi için sistemin gereği olarak UYGULAMA’ya aktarılmakta ve İstanbul HRS ANKARA KADIN HASTANESİ tarafından işlenmektedir.

Bu kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak; HRS ANKARA KADIN HASTANESİ, tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki 3. taraflarla paylaşılacaktır. KULLANICI’nın, HRS tarafından sunulan faydaları alabilmesi ve bu avantajlardan haberdar edilmesi için, kişisel verilerinin UYGULAMA’ya aktarılması ve işlenmesi zorunludur. KULLANICI, bu paylaşıma izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve belirtilen kullanım amacı ile sınırlı olarak gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

KULLANICILAR, kişisel verilerinin HRS ANKARA KADIN HASTANESİ tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiklerini kabul ve beyan eder. HRS ANKARA KADIN HASTANESİ söz konusu kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında HRS ANKARA KADIN HASTANESİ’ne müracaat ederek, işlenmesine, aktarılmasına onay vermiş olduğunuz kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkına sahip olduğunuzu, dilediğiniz zaman Kanunun 11. Maddesinde belirtilen hakları serbestçe kullanabileceğinizi belirtiriz. Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”, işbu HRS Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçasıdır. KULLANICI olarak, UYGULAMA’dan yararlanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”nde belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür irademle rıza gösteririm.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ VE VERİ PAYLAŞIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE ONAY METNİNİ OKUDUM VE ONAYLIYORUM.

TİCARİ ELEKRONİK İLETİ

Onay vermem halinde HRS ANKARA KADIN HASTANESİ’ne vermiş olduğum, e-posta adresi, telefon numarasına vesair iletişim kanallarına tanıtım, reklam, duyuru, promosyon, bülten, yenilik ve bilgilendirme amacı ile ticari elektronik ileti gönderimi yapılması konusunda bilgilendirildim.

KVKK KAPSAMINDA ÇEREZ POLİTİKASI

 HRS SAĞLIK SİSTEMLERİ YATIRIM VE İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ (Özel Hrs Ankara Kadın Hastanesi)’ ye (“ŞİRKET”) ait internet sitelerine, elektronik platformlara, uygulamalara veya ŞİRKET tarafından gönderilen elektronik posta iletilerine veya reklamlara erişim sırasında, kullanıcıların bilgisayarına, cep telefonuna, tabletine veya kullanılan diğer cihazlara belirli verilerin kaydedilmesi ve toplanmasını sağlayan küçük veri dosyaları yerleştirilebilmektedir. Bilgisayar ve diğer cihazlara yerleştirilen bu veri dosyaları, çerez, piksel tag, flash cookies ve web işaretçileri olabileceği gibi, veri depolama amaçlı benzeri diğer teknolojiler de olabilecektir. İşbu Politika’da ŞİRKET tarafından kullanılabilecek çerez ve benzeri teknolojileri ifade etmek üzere “çerez” ifadesi kullanılmaktadır. Çerezler aracılığı ile kişisel veri toplanması mümkün olmakla birlikte, çerezler aracılığıyla toplanan her türlü veri kişisel veri niteliği taşımayabilecektir. Bu nedenle çerezler aracılığıyla elde edilen verilerin ancak Türk hukuku çerçevesinde kişisel veri teşkil ettikleri ölçüde, işbu Politika ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında değerlendirileceği dikkate alınmalıdır.

 • Çerez Türleri

Çerezler süre bakımından veya ait oldukları alan adına göre sınıflandırılabilmektedir. Çerezler, süre bakımından sınıflandırılmaları durumunda, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Oturum çerezleri, kullanıcının tarayıcıyı kapatması üzerine silinen çerezleri ifade ederken, kalıcı çerezler ise önceden belirlenen bir süre boyunca kullanıcının bilgisayarında/cihazında kalan çerezlerdir. Çerezler ait oldukları alan adına (domain) göre sınıflandırılmaları durumunda ise ilişkili taraf çerezi ve üçüncü kişi çerezi olmak üzere ikiye ayrılır. Ziyaret edilen alan tarafından yerleştirilen çerezler ilişkili taraf çerezleri olarak adlandırılırken, ziyaret edilen farklı bir alan tarafından yerleştirilen çerezler ise üçüncü kişi çerezi olarak ifade edilmektedir. Ziyaret edilen alan dışındaki kişilerin, ziyaret edilen alan üzerinden kullanıcı cihazına çerez yerleştirmeleri durumunda üçüncü kişi çerezi söz konusudur.

 • Çerezlerin Kullanım Amaçları

ŞİRKET, internet sitelerinde, platformlarında, uygulamalarında, reklam ve iletilerindekullandığı çerezlerden, aşağıda belirtilen amaçlar ile faydalanabilmektedir.

 • Operasyonel Amaçlı Kullanımlar: ŞİRKET internet sitesi, platform, uygulama vehizmetlerinin idaresi ve güvenliği için gerekli gördüğümüz çerezleri kullanabiliriz. Operasyonel amaçlar için kullanılan çerezlere örnek olarak, internet sitesi, uygulama ve platformlarda yer alan fonksiyonlardan yararlanılmasına olanak tanıyan teknolojiler ile bu mecralardaki düzensiz davranışları tespit etmek için kullanılan çerezler gösterilebilir.
 • İşlevselliğe Yönelik Kullanımlar: ŞİRKET internet sitesi, platform, uygulama ve hizmetlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve bunları kullanıcılar için özelleştirmek amacıyla çerez kullanabilecektir. İşlevsellik amacıyla kullanan çerezlere, kullanıcı bilgilerini ve tercihlerini hatırlamamızı sağlayan teknolojiler örnek gösterilebilir.
 • Performansa Yönelik Kullanımlar: ŞİRKET internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerine ilişkin performansın artırılması ve ölçülmesi amacıyla da çerez kullanabilmektedir. Bu amaçla kullanılançerezlere örnek olarak, kullanıcıların ŞİRKET internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerini nasıl kullandığını anlamamızı ve kullanıcı davranışlarını analiz etmemizi sağlayan çerezler ile gönderdiğimiz iletiler ile etkileşime geçilip geçilmediğini anlamamıza imkân veren teknolojiler gösterilebilir.
 • Reklam Amaçlı Kullanımlar: ŞİRKET’e veya üçüncü kişilere ait internet sitesi, platform ve uygulamalar üzerinden, kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik reklam ve benzeri içerikleri iletmek amacı ile ilişkili taraf çerezleri ve üçüncü kişi çerezleri kullanabiliriz. Reklam amaçlı kullanımlara örnek olarak, reklamların etkinliğini ölçen çerezler ile belirli bir reklama tıklanıp tıklanmadığını veya reklamın kaç kere görüntülendiğini gösteren çerezler gösterilebilir.

 

 • Çerezleri Reddetme ve Silme

Çoğu tarayıcı çerez kullanımına izin vermekle birlikte, kullanıcılar diledikleri zaman tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri reddedebilir veya silebilir. Ayarların değiştirilmesi yöntemi kullanılan tarayıcıya göre değişmekte olup, çerezlerin nasıl devre dışı bırakılabileceğinin kullanılan tarayıcıya ilişkin hizmet sağlayıcıdan öğrenilmesi gerekmektedir.

Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda ŞİRKET internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerinin bazı özelliklerinden yararlanılamaması söz konusu olabilecektir.

 • Yetkili Hizmet Sağlayıcılar

ŞİRKET internet sitesi, platform ve uygulamaları ile hizmetlerinin yürütülmesi ve tanıtımı için yetkilendirdiğimiz bazı hizmet sağlayıcılardan yardım alabiliriz. Bu hizmet sağlayıcılar da kullanıcıların bilgisayarına/cihazına çerezler ve benzeri teknolojiler (üçüncü kişi çerezleri) yerleştirebilecek ve kullanıcı cihazını tespit etmeye yönelik IP adresi, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) ve cihaz tanımlayıcı gibi bilgileri toplayabilecektir.

 • Üçüncü Kişilere Ait Site, Ürün ve Hizmetler

ŞİRKET internet siteleri, platform ve uygulamaları, üçüncü kişilere ait internet sitesi, ürün ve hizmetlere ilişkin linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait sitelerin ŞİRKET’ten bağımsız olduğu ve ŞİRKET’in üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığının farkında olunmalıdır. Link verilen internet sitelerinin ziyaret edilmesi durumunda, bu sitelere ait gizlilik politikalarının okunmasını tavsiye etmekteyiz.